Staattiset Web – Sivut / Static Web – Pages

Verkkosivujen suunnittelu ja koodaus. Saat toimivan nettisivun tiedostot. Tarvitset vain webhotellin palvelintilan ja domainin siihen. Ne sinun on rekisteröitävä ja siirrettävä materiaali webhotellin palvelimelle. Projekti on aika kivuton ja autan tarvittaessa.

Website design and coding. You get the files for a working website. All you need is the web hosting server space and domain for it. They require you to register and upload the material to the web hosting server. The project is pretty painless and I will help if needed.

 

Miksi Staattiset websivut:

Why static webpages:

 • Vähemmän koodia, enemmän toimintaa. ( Mukana voi olla hienoja animaatioita ja UI-efektejä, ei tarvitse ohjelmoida kaikkea itse. )
 • Less code, more action. ( It can include great animations and UI effects, no need to program everything yourself. )

 • Vakautta. ( Ei tilaa virheille, koodi on puhdasta ja käyttökelpoista. )
 • Stability. ( No room for errors, the code is clean and usable. )

 • Suorituskykyiset. ( Ei hitaita sivustoja, staattinen sivu latautuu nopeasti eikä vie palvelinpuolen resursseja muuten kun lataamalla koodia ja kuvia. Kaikki käsittely tapahtuu selaimessa. )
 • High performance. ( No slow websites, static page loads quickly and does not take the server-side resources otherwise when downloading the code and images. All the processing is done in the browser. )

 • Käsintehtyjä. ( Helppo huoltaa. Koodi on kirjoitettu käsin. Ei käytetty jalostettuja "design vain ohjelmistoja". Myös valmiita pohjia ei ole käytetty. Jokainen sivusto uniikki.)
 • Handmade. ( Easy to maintain. The code is handwritten. No refined "design software only" was used. No ready-made templates were used. Each site is unique. )

 • Tietoturvalliset. ( Raskaita sisällönhallintaohjelmistoja (CMS) ei tarvita. )
 • Secure. ( Heavy content management software (CMS) is not required. )

 • Puhdasta koodia. ( Hyvä esim. opetustarkoituksiin. Voit muokata koodia helposti, koodin lisääminen sivustoon on helppoa. Tuote aina noudattaa HTML5, CSS3 ja JQuery määritteitä. )
 • Pure code. ( Good for educational purposes, for example. You can easily edit the code, adding the code to the site is easy. The product always follows HTML5, CSS3 and JQuery attributes. )

Sivut ovat staattisia, mikä tarkoittaa, ettei ole mahdollisuutta dynaamiseen sisältöön, kuten verkkokauppaan, hakulomakkeisiin tai muihin palvelinpuolen ratkaisuihin. Staattiset sivut ovat ihanteellisia tilanteissa, joissa sinun täytyy jakaa perustietoja ja sisältöä internetissä omalla osoiteella. Jos haluat päivittää itse sivuja usein, suosittelen sisällönhallinta (CMS) / blogipalveluita, kuten WordPress, Blogger, Joomla ja Drupal. Verkkokauppaa varten on netissä myös hyviä "avaimet käteen" palveluita. Voit valita myös WordPress - sivut valikosta, jos olet kiinnostunut omista CMS - sivuista!

Pages are static, which means that there is no possibility of dynamic content, such as e-commerce, application forms or other server-side solutions. Static pages are ideal for situations where you need to share basic information and content on the Internet at your own address. If you want to update your pages frequently, I recommend content management (CMS) / blogging services like WordPress, Blogger, Joomla and Drupal. There are also good turnkey services for e-commerce online. You can also select WordPress pages from the menu if you are interested in your own CMS pages!

Hinnasto / Price list:

Kaikki tilaukset: Staattiset ja wordpress.org - sivustot sekä järjestelmätuki, hoidetaan nykyisen saittini kautta:
henkka.info/comamode. Tervetuloa tutustumaan !!!

All subscriptions: Static and wordpress.org - sites plus system support etc, is managed through my new existing site:
henkka.info/comamode. Welcome to visit !!!